Baby Name Search

Hindu baby names A-Z listing

Names Gender Meaning Favorites
Vishakha
Girl A nakshatra, unconquered, kali
Vishal
Boy Huge, Broad, Great
Vishalaksh
Boy Lord Shiva
Visham
Boy
Vishant
Boy
Vishantak
Boy Lord Shiva
Vishatan
Boy Lord Vishnu
Vishaya
Girl Subject
Vishesh
Boy Special
Vishnahpu
Boy Lord Vishnu
Vishnu
Boy Lord Vishnu, The Preserver
Vishnudev
Boy God
Vishnudutt
Boy Gift Of Lord Vishnu
Vishnumaya
Girl Goddess parvati
Vishnupriya
Girl Goddess lakshmi
Vishodhan
Boy Lord Vishnu
Vishranti
Girl Rest, relaxation
Vishva
Boy World
Vishvag
Boy Lord Brahma
Vishvahetu
Boy Lord Vishnu
Vishvajit
Boy One who conquers the universe
Vishvas
Boy Faith ,Earth, Universe
Vishwajit
Boy One Who Conquers The Universe
Vishwakarma
Boy Architect Of The Universe
Vishwalochan
Boy Eyes Of The Universe (Sun, Moon)